Přečtěte si náš program pro Sadskou

Přečtěte si náš program pro Sadskou (10.9.2014)

 

  

  

 

1. Vstřícnost a otevřenost:


✔ Prosadíme zlepšení komunikace mezi Městským úřadem a občany při
řešení jejich každodenních problémů. Vzájemnou komunikací a to i
prostřednictvím internetové sítě řešit rozvoj města, včetně jeho
financování.
✔ Vytvoříme konstruktivní pracovní prostředí v zastupitelstvu města.
✔ Dle zájmu zajistíme dvakrát v měsíci sobotní úřední hodiny u vybraných
odborů Městského úřadu, (stavební úřad, pokladna, matrika)aby byly
maximálně uspokojeny potřeby občanů dojíždějících za týdenní prací i
rekreantů.

2. Rozvoj města, podpora podnikání, školství sport a volný čas:


✔ K dalšímu rozvoji města je nutné neodkladně realizovat schválené změny
v Územním plánu města, zejména zón pro případnou službovou, nebo
bytovou výstavbu.
✔ Postupně a dle finančních možnosti dořešit přednostně rozvody
kanalizační sítě a pitné vody v ulicích, kde dosud nebyly rozvody
provedeny. Současně , dle priorit řešit postupně i celkový stav chodníků a
místních komunikací.
✔ Pokračovat v modernizaci a údržbě zbylého bytového fondu v majetku
města a dalších veřejně prospěšných zařízení jako je Mateřská škola,
Základní škola, Kulturní centrum a Knihovna.
✔ V oblasti rekreace a životního prostředí zachovat vrch „Skála“ jako
vzácnou přírodní dominantu, ponechat tuto jako oddychovou zónu,
pokračovat ve výsadbě a údržbě veřejné zeleně dle schváleného plánu
výsadby.
✔ Podílet se a sledovat vývoj prací v lokalitě „Jezero“, tak, aby byl zajištěn
přístup k veřejné rekreaci, zahájit rekultivaci, napomoci rozvoji rybářství
vytvořením nového revíru. Zachovat rameno starého Labe pod bývalým
OU jako unikátní přírodní památku.
✔ Podpoříme veškerý rozvoj sportu, cykloturistiky, pokusíme se realizovat
cyklostezku „Sadská-Písty“.Podpoříme veškerý rozvoj volno časových
aktivit, zejména tam, kde se pracuje s mládeží.
✔ Budeme pokračovat v jednání s Českými drahami k provedení úpravy
nádraží ve městě, nátěr fasády je chvályhodný, ale nezajišťuje potřeby
cestujících.
✔ Podporovat rozvoj separace komunálního odpadu a současně řešit
pravidelný odvoz a úklid sběrných míst. Zvážíme možnosti výhod pro
občany.

✔ Budeme spolupracovat s místními občanskými sdruženími, podpoříme
jejich vlastní činnost, která bude i pro město prospěšná.
✔ Dovybavíme stávající dětská hřiště a zajistíme jejich bezpečný provoz.
✔ Každoročně vyhodnocovat Komunitní plán sociálních služeb s ohledem
na rodiny s dětmi, osoby zdravotně postižené a na občany v důchodovém
věku.
✔ Zasadíme se o vypracování urbanistické studie rozvoje města a generální
rekonstrukce náměstí z prostředků EU a to včetně zařízení pro děti.
✔ S TJ vyvoláme jednání o odkupu budovy sokolovny do správy města
s cílem rekonstrukce na kulturní zařízení, včetně divadla a případně i
kina.
✔ Zasadíme se o dostavbu Sportovní haly pro potřeby TJ a to v rámci
výstavby Olympijského centra v Nymburce. Sem pak přemístit veškeré
halové sportovní aktivity.

3. Bezpečnost, ochrana majetku občanů a města:


✔ Ve spolupráci se Středočeským krajem vybudovat bezpečný přechod na
silnici II/611 pro děti a občany mezi ulicemi Poděbradská Na Valech a
Hlouškova.
✔ I nadále rozvíjet spolupráci s Policií ČR při společném zabezpečování
dopravní bezpečnosti a ochraně majetku občanů a návštěvníků města.
Přehodnotit funkci a umístění ukazatelů rychlosti, zejména v Prokopově
ulici, usilovat o omezení jízdy těžkých nákladních vozidel centrem města,
zejména ve směru na Nymburk, Pečky a opačně.
✔ Zlepšit řízení a úkolování Městské Policie s ohledem na její pravomoci.
Město je jejím zřizovatelem a je povinno bezpečnost občanů zajistit!
Dořešit dopravní značení místních komunikací tam, kde ještě nebylo
provedeno , brát v potaz jeho současný stav a již poznané skutečnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena